تاثیر آرامش در نقاشی

چطور نقاشی بهتری بکشیم؟ همه ما می دانیم که داشتن آرامش در هر کاری باعث تمرکز حواس و کسب نتیجه بهتر می شود. نقاشی نیز به عنوان یک کار هنرمندانه از این موضوع مستثنی نیست. در این مقاله روش های کسب آرامش را برای کشیدن یک نقاشی بهتر مرور می ادامه مطلب…